Podpora občanských iniciativ v místních komunitách

17.10.2010 19:56

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje výzvu pro posílání přihlášek do asistenčně - vzdělávacího programu realizovaného v rámci projektu „Podpora občanských iniciativ v místních komunitách“ spolufinancovaného z programu malých grantů velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze. Cílem projektu je přispět k posílení kapacit a profesionalizace činnosti existujících nevládních neziskových organizací (NNO). 

 

 

 ASISTENČNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


„Podpora občanských iniciativ v místních komunitách“
podpořený
Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze


Na základě projektu podaného dne 29.9.2009 a schváleného na základě smlouvy mezi AKN a US embassy dne 20.9.2010 se Jihomoravská komunitní nadace zavazuje podílet se na přípravě a realizaci tohoto projektu pro území své působnosti. Přitom definitivní smlouva obsahující ustanovení o převedení grantových prostředků vybraným organizacím bude podepsána nejpozději do 3 týdnů po oboustranně schváleném výběru organizací zařazených do programu.

V Moravské Nové Vsi dne 15. října 2010 Jihomoravská komunitní nadace

 

Příloha: popis programu

 


Komu je program určen:

 • Asistenčně - vzdělávací program je určen pro 5 – 8 místních občanských iniciativ (NNO), které budou vybrány na základě motivační přihlášky do programu (viz příslušný dokument).


Nevládní neziskové organizace (NNO) by měly splňovat následující podmínky:

 • Organizace působí v oblasti působení dané nadace.

 • Jedná se o začínající nebo kapacitně či objemem rozpočtu malé místní a regionální nevládní neziskové organizace, jejichž zástupci mají zájem a jsou ochotni se vzdělávat a zlepšit své profesní dovednosti potřebné k zvýšení profesionalizace činnosti jejich NNO.


Doba trvání asistenčně - vzdělávacího programu:

 • do konce srpna 2011

Klíčové aktivity programu:

 • Vzdělávací program je rozdělen do tří na sebe navazujících činností: vzdělávací seminář, asistence a příprava a realizace malého projektu.

 

Kde se aktivity asistenčně – vzdělávacího programu uskuteční:

 • Asistenčně-konzultační aktivity se uskuteční v sídlech jednotlivých účastníků vzdělávání, školící seminář se uskuteční v lokalitě vhodné vzhledem k dopravní infrastruktuře regionu, ve kterém Jihomoravská komunitní nadace působí

 

 

Uzávěrka přihlášek / webové odkazy k programu:

 • Uzávěrka přihlášek do programu je 15.11. 2010, přijímání přihlášek zajistí pro území svojí působnosti Jihomoravské komunitní nadace

 • Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn do 30.11. 2010

 

 

Vzdělávací seminář: (leden nebo únor 2011)

Zástupci vybraných 8-10 NNO absolvují 2 denní vzdělávací seminář zaměřený na klíčová témata v oblasti vnitřního rozvoje organizace působící v neziskovém sektoru.

Seminář obsahově zajistí AKN ve spolupráciJihomoravskou komunitní nadací, organizačně zajistí Jihomoravská komunitní nadace s tím, že náklady do výše 20 tis Kč bude fakturovat AKN.

 

Tématické bloky vzdělávací části programu:

 

 • základy efektivního řízení organizace a projektů projekty vč. čerpání prostředků ve fázi jejich realizace

 • vedení agendy o majetku a finančních tocích u malých a začínajících NNO

 • prezentace svých aktivity na veřejnosti

 • získávání finančních i nefinančních darů

 • plánování aktivit včetně vytváření strategie rozvoje organizace

 • vytváření spolupráce a partnerství se soukromými subjekty a institucemi

 

Asistenční část: (březen až duben 2011)

 • Zástupcům vybraných 5 NNO bude v úvodu přidělen zkušený konzultant v oblasti neziskového sektoru, který bude  každé organizaci asistovat při běžné činnosti a zejména tvorbě projektu, který bude podpořen z prostředků programu. Konzultant bude v průběhu realizace programu konzultovat a revidovat výstupy projektu

 

Grantová část (květen až srpen 2011)

 • Pokud bude projekt zpracovaný za pomoci asistence Jihomoravskou komunitní nadací schválen, stane se tato organizace příjemcem grantu ve výši 5 tis Kč (bude Jihomoravskou komunitní nadací regrantováno max. 5 x 5 tis Kč z prostředků poskytnutých AKN)

 • Jihomoravská komunitní nadace musí o celkovém výsledku přiměřeným způsobem informovat AKN neprodleně po skončení projektu tak, aby mohla ASKN dostát svým závazkům vůči dárci.

 

Náležitosti a závazky vyplývající z účasti ve vzdělávacím programu:

 • Vzdělávací části programu se mohou účastnit 1-2 zástupci vybraných NNO. Účast na vzdělávacím semináři je podmínkou pro další účast v programu.

 • Asistenční a konzultační části programu se může účastnit i více než 1-2 zástupci vybraných NNO.

 • Vybrané organizace se zavazují, že budou spolupracovat s konzultanty provádějící asistenci a budou připravovat s jejich pomocí grantovou žádost.

   

   

  Přihláška do asistenčně vzdělávacího programu

Zpět