Poznej svoji komunitu

10.12.2010 10:30

 

 

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Poznej svoji komunitu!

 Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce vína.

 Uzávěrka přijmu žádostí: 28. února 2011 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu:  

 • podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska a Hodonínska;

 • podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

 • podpora a rozvoj místní filantropie;

 • podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a      světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

 • odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

 • vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů;

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

 • neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

 • obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko a Hodonínsko;

 • neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let; (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí)

 • fyzické osoby;

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 30 000 Kč. V rámci výzvy bude rozděleno 300 000 Kč.

Doba trvání grantu je od 1. května 2010 do 31. prosince 2011.

Grant nelze žádat na:

 • projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

 • projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

 • projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 

Upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno. 

Podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství. 

Rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů. 

Pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU). 

Pomoc a Informace pro žadatele grantu 

V měsíci lednu proběhne seminář pro zájemce o grant, kde bude možné získat podrobnější informace. O přesném datu konání budou žadatelé informování prostřednictvím webových stránek nadace.

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout na období od 1.2. do 23.2. 2011. 

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. březen 2011. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 15. dubna 2011. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 25. dubna 2011. 


 

 

Zpět