Program ŽIVÝ FOLKLOR

25.06.2015 04:51

Jihomoravská komunitní nadace

Grantový program ŽIVÝ FOLKLOR

VÝZVA

Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodska v oblasti folkloru. Bude rozdělena částka 50 000 Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. září 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu: 

- podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska, Hodonínska, Uherskohradišťska a Uherskobrodska v oblasti folkloru; podpora aktivního zapojování občanů do péče o folklorní hodnoty daného území;

- podpora a rozvoj lokálních hodnot a patriotismu poznáváním místní historie a lidových tradic v evropských a světových souvislostech v návaznosti na kontext současnosti;

- vytváření mezisektorových vztahů (občanský neziskový, státní a privátní sektor) v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:

- nevládní neziskové organizace s místem působení (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

- neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

- obce do 1000 obyvatel a organizace obcí;

- neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí);

- fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům.

Užitek z projektu musí mít občané žijící na území Břeclavska, Hodonínska, Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

Výše grantu a doba trvání projektu:

- maximální výše grantu je 10 000 Kč;

- doba trvání grantu je od 1. listopadu 2015 do 30. června 2016.

Grant nelze žádat na:

- projekty na realizaci lidových tradic, které jsou dle našeho názoru plně v kompetenci obecních či městských úřadů (například pravidelně pořádané hody v obcích a městech, kde tradice jejich pořádání nebyla přerušena apod.);

- projekty, které nekladou důraz na vytváření lokálního partnerství;

- projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat:

- upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno;

- podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro mezisektorová partnerství;

- důležitá je veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů;

- pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje z privátních zdrojů.

Pomoc a informace pro žadatele o grant:

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky či e-mailem (777 112 437, zlata@jmkn.cz) dohodnout v období od 1. 7. do 11. 9. 2015.  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou. Konzultace mohou být poskytnuty také telefonicky či přes e-mail.

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 9.  2015 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 30. října 2015. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 30. října 2015

zadost_o_grant_PSK_2015 .doc (141 kB)

 

Zpět