První grantová výzva v programu Bez hranic

15.12.2013 13:39

Jihomoravská komunitní nadace ve spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu vyhlašují otevřenou grantovou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu “Bez hranic”.

Program naplňuje poslání obou organizací zaměřených na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku a v okresech Skalica a Senica a je financován z výtěžku Benefičního golfového turnaje Míček do té správné jamky. K rozdělení je částka 30 800 Kč.

                             

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. ledna 2014

Cíle programu: 

­   podpora a rozvoj přeshraničních neziskových, kulturních a občanských vztahů a aktivit na území Břeclavska, Hodonínska na Moravě a okresů Skalica a Senica na Slovensku;

­   poznávání, oživování a sdílení společné historie, tradic, kultury a občanského dění v těchto územích v návaznosti na kontext současnosti.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:

­   nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby) jako i neziskové organizace působící v okresech Senica a Skalica;

­   neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící na Břeclavsku, Hodonínsku nebo okresech Senica či Skalica;

­   obce do 1 000 obyvatel z regionu Břeclavsko, Hodonínsko nebo z okresů Senica či Skalica, nebo příspěvkové organizace měst a obcí Břeclavska a Hodonínska/okresů Skalica či Senica;

­   neformální skupiny mladých lidí do 26 let (minimálně pětičlenná skupina ve věku mezi 16 – 26 lety; jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí);

­   fyzické osoby starší 18 let a způsobilé k právním úkonům.

Doba trvání projektu a výše grantu:

­   doba trvání grantu je od 1. 2. 2014 do 16. 6. 2014;

­   maximální výše grantu je 10 000 Kč / 360 EUR.

 

Grant nelze žádat na:

­   projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

­   projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

­   projekty, které nemají přeshraniční charakter;

­   projekty, jejichž výsledkem je zhodnocení soukromého majetku.

Jaké typy projektů budeme podporovat?

Upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a místních zdrojů a umožní překonávaní myšlenkových a fyzických hranic mezi lidmi žijícími v uvedeném území.

Podpoříme veřejně prospěšné občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech.

Důležitá je smysluplnost vynaložených nákladů.

Pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU).

Pomoc a informace pro žadatele o grant:

­   žadatelé z Moravy – možnost osobních, telefonických či e-mailových konzultací; +420 777 112 437, zlata@jmkn.cz;

­   žadatelé ze Slovenska – možnost telefonických či e-mailových konzultací; +4212/546 446 82, cpf@changenet.sk.

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. ledna 2014. Žádosti zasílejte pouze v elektronické formě na zlata@jmkn.cz.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 31. ledna 2014.

 

Formulář ke stažení

Závěrečná zpráva

Informace o programu se nacházejí na www.jmkn.cz a www.cpf.sk.

Informace o Benefičním golfovém turnaji naleznete na https://beneficny-golf-morava-slovensko.webnode.sk

Zpět