Vyhlášení grantové výzvy Poznej svoji komunitu!

05.04.2016 13:16

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje průběžnou výzvu v programu Poznej svoji komunitu!

 

Program naplňuje poslání nadace posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku a je financován z výtěžku již tradiční Dobročinné aukce v Praze.

 Uzávěrka příjmu žádostí: průběžná.

Cíle programu: 

- podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska, Hodonínska, Uherskohradišťska a Uherskobrodska;

- podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

- podpora a rozvoj místní filantropie;

- podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

- odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

- vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:

- nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku, Hodonínsku, Uherskohradišťku a Uherskobrodsku (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

- neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

- obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko, Hodonínsko, Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko nebo příspěvkové organizace obcí tohoto území;

- neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí);

- fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům.

Výše grantu a doba trvání projektu:

- maximální výše grantu je 15 000 Kč;

- doba trvání grantu je do 31. prosince 2016.

Grant nelze žádat na:

- projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

- projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

- projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat:

- upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno;

- podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství;

- rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů;

- pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU), ale i v rámci regionu.

Pomoc a informace pro žadatele o grant:

Doporučujeme žadatelům o grant individuální konzultace, které je třeba předem telefonicky či e-mailem (777 112 437, zlata@jmkn.cz).  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou. Konzultace mohou být poskytnuty také telefonicky či přes e-mail.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti do nadace.

Formulář-PSK.doc (96256)

Zpět