Vyhlašujeme 8. kolo grantové výzvy Poznej svoji komunitu

08.03.2015 14:32

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu „Poznej svoji komunitu!“

Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku již tradiční Dobročinné aukce v Praze. Bude rozdělena částka 100 000 Kč.

 Uzávěrka příjmu žádostí: 30. dubna 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu: 

- podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska a Hodonínska;

- podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

- podpora a rozvoj místní filantropie;

- podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

- odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

- vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:

- nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

- neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

- obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko a Hodonínsko nebo příspěvkové organizace obcí Břeclavska a Hodonínska;

- neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí);

- fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům.

Výše grantu a doba trvání projektu:

- maximální výše grantu je 15 000 Kč;

- doba trvání grantu je od 1. června 2015 do 31. prosince 2015.

Grant nelze žádat na:

- projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

- projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

- projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat:

- upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno;

- podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství;

- rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů;

- pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU), ale i v rámci regionu.

Pomoc a informace pro žadatele o grant:

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky či e-mailem (777 112 437, zlata@jmkn.cz) dohodnout v období od 25. 3. do 27. 4. 2015.  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou. Konzultace mohou být poskytnuty také telefonicky či přes e-mail.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 19. května 2015.

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 27. května 2015.

 Formulář žádosti ke stažení zde. 

Formulář závěrečné zprávy zde.

Zpět