Vyhlašujeme 8. kolo grantové výzvy Poznej svoji komunitu

08.03.2015 14:32

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu „Poznej svoji komunitu!“

  

Program naplňuje poslání nadace - tedy posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku již tradiční Dobročinné aukce v Praze. Bude rozdělena částka 100 000 Kč.

 Uzávěrka příjmu žádostí: 30. dubna 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka). TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. KVĚTNA 2015, více zde.

Cíle programu: 

- podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska a Hodonínska;

- podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

- podpora a rozvoj místní filantropie;

- podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

- odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

- vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:

- nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

- neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

- obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko a Hodonínsko nebo příspěvkové organizace obcí Břeclavska a Hodonínska;

- neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí);

- fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům.

Výše grantu a doba trvání projektu:

- maximální výše grantu je 15 000 Kč;

- doba trvání grantu je od 1. června 2015 do 31. prosince 2015.

Grant nelze žádat na:

- projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

- projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

- projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat:

- upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno;

- podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství;

- rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů;

- pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU), ale i v rámci regionu.

Pomoc a informace pro žadatele o grant:

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky či e-mailem (777 112 437, zlata@jmkn.cz) dohodnout v období od 25. 3. do 27. 4. 2015.  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou. Konzultace mohou být poskytnuty také telefonicky či přes e-mail.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka). TERMÍN PRODLOUŽEN DO 7. KVĚTNA 2015, více zde.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 19. května 2015.

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 27. května 2015.

Formulář žádosti ke stažení zde.

Formulář závěrečné zprávy zde.

Zpět