Výzva Poznej svoji komunitu 2012

09.01.2012 12:34

 

Poznej svoji komunitu!

 

 

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Poznej svoji komunitu!

 Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce vína.

 Uzávěrka přijmu žádostí: 29. února 2012 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu:  

 • podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska a Hodonínska;

 • podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

 • podpora a rozvoj místní filantropie;

 • podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a      světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

 • odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

 • vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů;

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

 • neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

 • obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko a Hodonínsko;

 • neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let; (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí)

 • fyzické osoby;

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 30 000 Kč. V rámci výzvy bude rozděleno 150 000 Kč.

Doba trvání grantu je od 1. května 2012 do 31. prosince 2012.

Grant nelze žádat na:

 • projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

 • projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

 • projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 

Upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno. 

Podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství. 

Rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů. 

Pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU). 

Pomoc a informace pro žadatele grantu 

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout na období od 1.2. do 23.2. 2011.  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou.

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. února 2012. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 10. dubna 2012. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 25. dubna 2011. Formulář žádosti

JMKN-form2012.doc (74,5 kB)

Zpět