Nová grantová výzva - Budujeme místa setkávání 2012

28.09.2012 13:05

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Budujeme místa setkávání.

 Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce Senátorské dřevosochání.

 Uzávěrka přijmu žádostí: 15. října 2012 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu:  

 • podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska;

 • podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

 • podpora a rozvoj místní filantropie;

 • podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

 • odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

 • vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů;

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

 • neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

 • obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko;

 • neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let; (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí)

 • fyzické osoby;

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 5 000 Kč. V rámci výzvy bude rozděleno 30 000 Kč.

Doba trvání grantu je od 1. prosince 2012 do 31. března 2013.

Grant nelze žádat na:

 • projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

 • projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

 • projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 

Upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno. 

Podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky vhodné pro setkávání občanů ochotných a schopných řešit místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství. 

Rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů. 

Rozhodující je rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu).

Pomoc a informace pro žadatele grantu 

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je doporučena a je možná jak telefonicky, tak i osobně (je třeba ji předem telefonicky domluvit). 

Kontakt pro konzultace: Kateřina Hájková 739 457 609 katka@jmkn.cz

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. října 2012. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 26. listopadu 2012. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 30. listopadu 2012. 

JMKN-BMS-2012.doc (104,5 kB)

Zpět