Místa pro život 2009

29.06.2009 14:35

 Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci daru Jednoty spotřební družstvo v Mikulově v programu zaměřeném na úpravy veřejných prostranství v okolí prodejen dárce pro žadatele v obcích Ladná, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Pavlovice a Mikulov

Vezmi svou obec/město do svých rukou!

Program naplňuje poslání Jihomoravské komunitní nadace zaměřené na rozvoj  občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je 1. společnou aktivitou s cílem založení dárcovského programu Místo pro život na údržbu veřejných prostranství.

Uzávěrka přijmu žádostí: 30. září 2009 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu:

 Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska;
 • podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni zejména při tvorbě a údržbě veřejných prostranství;
 • podpora a rozvoj místní filantropie;
 • podpora a rozvoj lokálního patriotismu;
 • odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;
 • vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů;
 • nevládní neziskové organizace s místem působení ve vybraných lokalitách – Ladná, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Pavlovice a Mikulov; (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);
 • neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji ve výše uvedených lokalitách;
 • obce ve výše uvedených lokalitách;
 • neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let; (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí) působících ve výše uvedených lokalitách.
 • fyzické osoby, které působí ve výše uvedených lokalitách;

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 20 000 Kč. V rámci výzvy bude rozděleno 37 000 Kč.

 Doba trvání grantu je od 1. ledna 2010 do 30. června 2010

 Grant nelze žádat na: 

 • projekty bez aktivní účasti veřejnosti;
 • projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;
 • projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat? 

Podpoříme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno. 

Pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU). 

Pomoc a Informace pro žadatele grantu 

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné dohodnout předem telefonicky. Konzultace jak s dárcem, tak JMKN považujeme za nutnou součást přípravy úspěšného projektu. 

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. září 2009. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 31. října 2009. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 10. listopadu 2009. 

Úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku do 10. prosince. 

Formulář žádosti ke stažení v DOC zde.

Výzva v DOC

Zpět