Vyhlášení grantové výzvy Poznej svoji komunitu! 2013

20.05.2013 18:05

 

Jihomoravská komunitní nadace vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci programu Poznej svoji komunitu!

 Program naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce vína, která proběhla dne 17. května v Hodoníně v hotelu Panon. Bude udělena částka 15 000 Kč.

 Uzávěrka přijmu žádostí: 30. června 2013 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Cíle programu:  

·         podpora a rozvoj neziskových občanských aktivit na území Břeclavska a Hodonínska;

·         podpora aktivního zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni;

·         podpora a rozvoj místní filantropie;

·         podpora a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním historie a tradic v evropském a světovém kontextu v návaznosti na kontext současnosti;

·         odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi, odstraňování tabu, vytváření podmínek pro rovné přístupy k příležitostem;

·         vytváření mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních lidských, materiálních a finančních zdrojů;

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

·         nevládní neziskové organizace s místem působení na Břeclavsku a Hodonínsku (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby);

·         neziskové organizace zřizované obcemi nebo kraji;

·         obce do 1000 obyvatel v regionu Břeclavsko a Hodonínsko nebo příspěvkové organizace měst a obcí Břeclavska a Hodonínska;

·         neformální skupiny mladých aktivistů do 26 let; (minimálně pětičlenná skupina mladých lidí ve věku mezi 16 – 26 lety, jeden z nich starší 18 let se za úspěšnou realizaci projektu zaručí)

·         fyzické osoby;

Výše grantu a doba trvání projektu:

Maximální výše grantu je 15 000 Kč.

Doba trvání grantu je od 1. září 2013 do 31. března 2014.

Grant nelze žádat na:

·         projekty bez aktivní účasti veřejnosti;

·         projekty, které nekladou důraz na vytváření partnerství;

·         projekty, které nemají trvalejší význam pro místní komunitu a nemají přímou vazbu na danou lokalitu.

Jaké typy projektů budeme podporovat?

Upřednostníme projekty, které budou vycházet z dobré znalosti místních hodnot a zdrojů a v rámci projektu s nimi bude efektivně pracováno. 

Podpoříme občanské aktivity, jak v malých sídlech, tak aktivity ve městech vytvářející podmínky pro řešení místní problematiky za aktivní účasti občanů a pro mezisektorová partnerství. 

Rozhodující není oblast, které se projekt bude týkat (ekologie, kultura, sport, sociální oblast atd.), ale jeho veřejná prospěšnost a smysluplnost vynaložených nákladů. 

Pozitivně bude zohledněna rovněž schopnost získat další zdroje (kofinancování projektu) mimo region (individuální dárce, nadace s celorepublikovou působností, kraj, ministerstva, EU). 

Pomoc a informace pro žadatele grantu

Individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout na období od 27. 5. do 21.6. 2013.  Podle zájmu žadatelů je možné uspořádat i seminář pro více žadatelů najednou.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2013. 

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn do 16. srpna 2013. 

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 23. srpna 2013.

 

JMKN-form2013.doc (104,5 kB)

Zpět