Cukrovar žije uměním 2012

Program: Poznej svoji komunitu 2012

Realizátoři: Sdružení břeclavských výtvarníků

Podpořeno částkou: 20 000 Kč

Další aktivity sdružení můžete sledovat na jejich webových stránkách či na facebooku.

Komunitní projekt „Cukrovar žije uměním“ se uskutečnil v objektu bývalé haly cukrovaru č. 1. Náš projekt se z a půl roku své existence stal fenoménem nejen Břeclavi a břeclavského regionu, ale i nadnárodním a mezinárodním pojmem. Do opuštěných prostor cukrovaru se nám podařilo přivést občany všech věkových kategorií a různého sociálního spektra, zástupce vzdělávacích a výchovných institucí a významné podnikatelské subjekty.

Od 19. dubna do 31. listopadu 2012 jsme zde uskutečnili jednu mezinárodní výstavu malby a grafiky, deset výtvarných dílen pro děti a dospělé, jedno divadelní představení, jeden hudební koncert a první zakladatelský ročník Břeclavského uměleckého salonu. Dále jsme uspořádali netradiční módní přehlídku „Oslaďme si život... a buďme zdraví“, kurz výroby šperků z pryskyřice a výtvarnou dílnu pro klienty společnosti Remedia Plus. V rámci těchto četných aktivit do cukrovaru zavítalo kolem 1 500 lidí, a to nejen Čechů, ale i Slováků, Rakušanů a Američanů. Dění v cukrovaru bylo po celou dobu trvání projektu naším Sdružením náležitě propagováno v regionálních, nadregionálních a zahraničních médiích, kde našlo odpovídající odezvu.

V rámci vyhlášené ankety „Cukrovar... co s tím?“ jsme také od počátku shromažďovali podněty a nápady návštěvníků/občanů k budoucímu využití těchto prostor. Jednoznačně převyšuje poptávka po kulturním využití prostor (taneční sál, muzeum, 4D kino, klubová kultura, divadlo, kde může hrát kdokoli, hudební sál apod.), několik občanů se vyslovilo pro sportovní účely (umělé hřiště pro fotbalisty, paintballové hřiště, dětské hřiště), požadavky komerčního využití zazněly výjimečně (továrna na čokoládu, továrna na gumové koberce). „Chceme zde hodně kultury a umění, dovedeme to ocenit víc, než si myslíte!“ – z písemných příspěvků převážně tohoto typu lze usoudit, že občané této komunity výrazně prahnou po bohatším kulturním životě a chtějí se zapojit do volno-časových aktivit. Výsledky ankety budou předloženy na počátku roku 2013 vedení města Břeclavi k posouzení, od čehož si slibujeme podporu požadovaných aktivit v nadcházejícím roce.

V rámci spolupráce s Jihomoravskou komunitní nadací se nám podařilo úspěšně realizovat 10 výtvarných dílen pro děti a dospělé, které se konaly vždy jeden víkend v měsíci, počínaje červnem a konče říjnem. Kadá z dílen byla věnována jednomu uměleckému oboru - malbě, grafice, užitému umění, keramice a fotografii. Na dílnách se podílelo 58 dospělých účastníků a 36 dětí. zájem dospělých lehce překonal naše očekávání (celkem 50 předpokládaných účastníků), menší zájem dětí přičítáme dvěma skutečnostem - děti jsou trvale výtvarně vzdělávány ve škole a po dva měsíce (tedy po dvě dílny) byly letní prázdniny. Odborného vedení dílen se ujali členové Sdružení břeclavských výtvarníků, a to převážně ve trojčlenných týmech. Zde je nutné podotknout, že svou odpovědnou a vysoce odbornou činnost prováděli téměr zdarma, neboť za celé půroční období byli honorováni paušálně pouhými 600 Kč na osobu. Jediným hostujícím letkroem byl v rámci fotografické dílny Miroslav Myška, profesor Slezské univerzity v Opavě. 

Dílny se podařilo realizovat v plánovaném rozsahu a obsahu. Díky dotaci Jihomoravské komunitní nadace ve výši 20 000 Kč jsme mohli zakoupit odpovídajícíc a kvalitní výtvarné potřeby a vybavení pro všechny účastníky. Příjem z výtvarných dílen /kurzovnéú se také stal podstatnou složkou spolufinancování a podpořil pozitivní směřování projektu. Z ohlasu zúčastněných je jasné, že se jim dílny líbily, považují je za přínosné, finančně dosažitelné a podnětné pro sebe i pro své bližní. Někteří dospělí a děti se k nám pravidelně vraceli a podíleli se na více dílnách, což dokládá odůvodněnost a přínos našho počínání. Do budoucna tak uvažujeme o vypsání pravidelného výtvarného kurzu s dlouhodobým zaměřením výuky.

Souhrnem lze konstatovat, že bylo dosaženo stanovených cílů. Podařilo se oživit prostor bývalého cukrovaru a rozvinout angažovaný život v komunitě. Občané si uvědomili, jakou kulturní a historickou hodnotu bývalý areál cukrovaru představuje, a veřejně diskutovali o jeho dalším využití. V rámci výtvarných dílen si osvojili základy uměleckých technik a získali vhled do jednotlivých uměleckých odvětví. Byl tak splněn vzdělávací cíl rojektu. Termíny dílen a výstav akcentovaly výjimečné dny regionu a posílily tak vazby na regonální a národní tradice. Podařilo se nám také navázat nové vztahy nejen mezi občany, ale také institucemi (školy, REmedia Plus) a podnikatelskými subjekty. Získali jsme podporu mediální (Radio Čas, Nový život, Břeclavsko, Mladá Fronta Dnes, Facebook, kulturní seervery a webové stránky), materiální (Radio s. r. o., inaříčko, Papiron) i finanční (JMKN). Nepodařilo se nám uspořádat plánovanou charitativní prodejní výstavu na konci října, jelikož de facto "nebylo co prodávat". Výrobky z dílen si účastníci odnesli domů a nechtěli je věnovat do volného rpodeje. Vzhledem k jejich nasazení a tvořivé píli je to pochopitelné, a proto jsme uvažovanou závěrečnou výstavu zrušil.

Vzhledem k neutuchajícímu zájmu občanů a také podnikatelů o náš projekt a stálý tok nových nápadů a návrhů k realizaci jsme požádali vedení města Břeclav o prodloužení výpůjčky výše uvedeného prostoru. Pokračování navázané spolupráce totiž slibuje další posílení komunitních vazeb v našem městě a regionu, rozšíření komunikačních kanálů a v neposlední řadě také výraznou propagaci našeho města a jeho kultury za českými hranicemi.

Nutno ovšem také podotknout, že projekt byl realizovatelný pouze díky ohromnému nasazení členů Sdružení břeclavských výtvarníků, kteří pro úspěšné zvládnutí stanovených cílů museli mnohdy sáhnout až na dno svých lidských a materiálních zdrojů. Financování tohoto projektu je poměrně složité a výtvarníci si do budoucna slibují, že v případě dlouhodobého trvání projekt přiláká nové sponzory a spolupracovníky, stejně jako obdrží finanční podporu z městských dotačních titulů. Zde lze spařovat rezervy projektu, z nichž vyplývá potřebnost dalších jednání s městem a místními podnikateli a občany, neboť bez fundovanějšího financování je budoucnost uměleckých aktivit v cukrovaru rozhodně obtížně představitelná a udržitelnost přinejmenším sporná.

 

Text: Ivan Hodonský, předseda sdružení